استفاده از پلت فرم زنجیره بلوک هایپرلجر ساوتوث برای اعتبارهای اسنادی

شبکه TRADE-Chain، یک شبکه تبادل مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی است که توسط Primechain Technologies Private Limitedراه اندازی شده است. TRADE-Chainبر روی Hyperledger Sawtoothساخته شده است و امکان صدور و به اشتراک گذاشتن اعتبارنامه‌ها…